KOCAELİ FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1 – DERNEĞİN ADI


Derneğin adı KOCAELİ FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ’dir.
Kısa adı KASK’dır.


Madde 2 – DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi Kocaeli’dir. Şubesi yoktur.


Madde 3 – DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK
ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI


DERNEĞİN AMACI


Derneğin amacı; fotoğraf sanatının öğrenilmesini, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçıları arasında dayanışma ve iletişim
sağlamak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya
toplamak ve onlara eser üretecek imkânları hazırlamak, eserlerini değerlendirmek, sanat
kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve dayanışmaya gitmektir.
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ


a) Fotoğraf ve diğer kültür ve sanat konuları hakkında öğrenme, uygulama ve ürünleri
değerlendirmek için toplantı, konferans, seminer, atölye, sergi, fotoğraf / film gösterileri,
uygulama amaçlı gezi faaliyetleri yapar, sempozyum, kongre, panel gibi etkinler ve ayrıca
yarışmalar düzenler.
b) Üyelerin sosyal yakınlaşmalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için gezi,
piknik, yemek, çay, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler.
c) İlimizin ve yurdumuzun doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesine çalışılması
için etkinlikler düzenler.
d) Ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve
geliştirilmesi amacıyla konusu ile ilgili alanlarda dernek, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri
kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar, platformlar kurar ve/veya kurulmuş olan
platformlara katılır.
e) Fotoğraf sanatı veya diğer kültür ve sanat konuları hakkında diğer ülkelerde sergiler,
gösteriler ve bunun gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlar.
f) Yayımlar çıkartarak, web siteleri oluşturarak, video, film, CD vb. gösterimleri düzenleyerek
üye iletişiminin geliştirilmesi ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve sevilmesini sağlar.
g) Sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları, bu alanlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının,
gerçek veya tüzel kişilerin, diğer kurum, kuruluş ve toplulukların (üniversiteler, vakıflar,
dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları, sendika
ve benzeri) çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte
ulusal ve uluslararası projeler hazırlayıp gerçekleştirir.
h) Sanatın diğer dallarında (sinema, tiyatro, müzik, edebiyat, resim, heykel vb.) seminer,
konferans, söyleşiler ve bunun gibi etkinlikler düzenleyerek fotoğraf sanatının diğer sanat
dalları ile etkileşimini sağlar.
i) Ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili Federasyon ve Konfederasyona kurucu olur
ve/veya katılır, ayrılır, böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak
fotoğraf sanatına katkıda bulunur.
j) Ulusal ve uluslararası benzer amaçlı kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenler, proje çalışmaları
yapar. Bu kuruluşlardan amaçlarını gerçekleştirmek için destek alır.
k) Dernek üyelerinin bir araya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek
amacıyla lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
l) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya
verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.


DERNEĞİN FAALİYET ALANI


Dernek, kültür ve sanat alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


Madde 4 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ


DERNEK ÜYELİĞİ


a) Dernekte üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.
ÜYELİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
b) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı ve tüzük hükümlerini kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan
kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.
c) Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da
gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
d) Kişiler aşağıdaki koşullardan en az birini taşıması halinde, üye başvuru belgesini
doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.
I. Üye olmak isteyen kişiler bir konu bütünlüğü taşımak kaydıyla 10 (on) adet en az
20×30 cm ebadında (baskı veya dijital) fotoğraftan oluşan bir portfolyo ile üyelik
için başvuruda bulunabilirler.
II. Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf alanındaki eserleriyle, yayınlarıyla ve
çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler, bu çalışmalarını gösteren belgeler ile
üyelik için başvuruda bulunabilirler.
ÜYELİĞE KABUL
e) Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim
Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara
bağlanır. Bu karar 15 (on beş) gün içerisinde, başvuru sahibine başvuruda bildirdiği
iletişim numarasına elektronik mesajla veya eposta adresine bildirilir.
f) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
g) Kişi; kabul kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde üyelik giriş
ödentisini yatırmak zorundadır. Tüzükte belirtilen süreye uygun olarak dernek aidatını
öder.
h) Başvuruda bulunup, üyelik için aranan şartları yerine getiremediği Yönetim Kurulunca
belirlenen kişiler istenen şartları sağlayarak, tekrar başvuruda bulunabilirler.


ONURSAL ÜYELİK


i) Bilim, sanat ve kültür yaşamına fotoğraf eserleriyle ve yayınlarıyla, çalışmalarıyla katkıda
bulunmuş ya da dernek üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişilerin önceden yazılı onayları
alınarak onursal üye seçilmesi için Genel Kurula katılan üyelerin 1/10’u (onda biri)
tarafından divana yazılı olarak teklifte bulunarak önerge verilir.
j) Divan, bu teklifleri görüşmeye açar, oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü
(üçte iki) çoğunluğu ile Onursal Üyelik verilir.
k) Daha önce onursal üyeliği olan kişilerin onursal üyelikleri ise, Genel Kurula katılan
üyelerin 1/10’u (onda biri) tarafından divana yazılı olarak teklifte bulunarak, divan
tarafından görüşe açılır ve oylama sonucunda Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ü (üçte
iki) çokluğu ile alınacak karar ile kaldırılabilir.
l) Onursal üyeler dernek organlarına üyelik için aday olamazlar ve üye ödentisi vermek
zorunlulukları yoktur. Onursal üyeler isterlerse Genel Kurula katılabilirler. Ancak, oy
hakları yoktur ve dernek organlarına seçilemezler.
m) Genel kurulda onursal üyelik verilen kişiye bu karar iki hafta içinde yazıyla veya derneğe
bildirmiş olduğu iletişim numarasına veya eposta adresine dijital olarak gönderilerek
duyurulur.


DERNEK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDENLERİN YENİDEN ÜYE OLMASI:


n) Dernek üyeliğinden istifa etmiş ve yeniden üye olmak isteyen kişi, üyelik için bir dilekçe
ile Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur.
o) Dernek Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi hakkında geçmişi ve bugünkü durumuna
göre bir değerlendirmede bulunur. Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi ile görüşerek
başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde varsa geçmiş döneme ait aidat
borcunun ödenmesini, varsa vermiş olduğu zararın tazminini ayrıca üzerinde derneğe ait
herhangi bir cihaz, evrak varsa bunların derneğe teslimini ister. Teslimin ve ödemenin
sağlanmasının ardından Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda üyeliğe kabul
edilir.
p) Yönetim Kurulu başvuruyu kabul etmediği takdirde kişi, Genel Kurulda dernekle
ilişkisinin kesilme nedeni ve üye olmak istediğini belirten dilekçeyi Divan Başkanlığına
verir. Divan Başkanlığı, Genel Kurula yeniden üyelik başvuru dilekçelerini okur ve her biri
üzerine görüşme açar. Görüşme sonunda başvurular hakkında açık oylamayla, toplantıya
katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır.
HERHANGİ BİR NEDENLE DERNEK İLE İLİŞKİSİ KESİLENLERİN YENİDEN ÜYE OLMASI:
q) Herhangi bir nedenle dernekle ilişkisi kesilen kişinin Genel Kurulda yeniden üyelik için
başvuru hakkı vardır. Kişi, Genel Kurulda dernekle ilişkisinin kesilme nedeni ve üye olmak
istediğini belirten dilekçeyi Divan Başkanlığına verir. Divan Başkanlığı, Genel Kurula
yeniden üyelik başvuru dilekçelerini okur ve her biri üzerine görüşme açar. Görüşme
sonunda başvurular hakkında açık oylamayla, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alınır.
r) Yeniden üyelik başvurusu Genel Kurulca kabul edilen kişinin, bu kararın kendisine en çok
30 (otuz) gün içinde bildirilmesinden itibaren en fazla 15 (on beş) gün içerisinde
üyelikten çıkarılma tarihine kadar olan borçlarını ödemediği takdirde, üyeliği düşer.


Madde 5 – ÜYE VE ONURSAL ÜYE HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HAKLARI


a) Üye, derneğin bütün organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir. Derneğin her
türlü olanaklarından ve çalışmalarından yararlanabilir.
b) Her üye dernek programını aksatmamak koşuluyla taşınabilir malzemeleri, ekipmanları
ve dokümanları yazılı dilekçe ve ıslak imza karşılığında dernek Yönetim Kurulunun izni ile
dernek dışına çıkarabilir.
c) Her Üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
d) Onursal üyeler dernek faaliyetlerinden ve çalışmalarından yararlanabilirler.
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
e) Üye ve Onursal Üye, tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.
f) Üye ve Onursal Üye, yasalara aykırı olmamak koşulu ile Genel Kurul kararlarına uyar ve
Yönetim Kurulu kararlarında işbirliği yapar.
g) Üye ve Onursal Üye, dernek düzenine uymak, dernek menfaatini gözetmek, çıkarlarını
korumak ve dernek prensipleri ve amaçlarını uygun olarak temsil etmekle yükümlüdür.
h) Üye, Genel Kurulda belirlenen aidatı düzenli ve eksiksiz olarak öder.
i) Üye ve Onursal Üye, Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerde, geçerli
mazeret sunmuş olması hali dışında görevi yerine getirir, kişisel veya görevlendirmenin
işleyişi ile ilgili yürütememe durumunda gerekçeleri ile birlikte görevi Yönetim Kuruluna
iade eder.
j) Üyenin, Genel Kurul ve Genel Üye Toplantılarına katılması beklenir.
Madde 6 – ÜYELİKTEN ÇIKMA
a) Her üye, Yönetim Kuruluna hitaben yazdığı yazılı ıslak imzalı bir dilekçe ile üyelikten
ayrılma hakkına sahiptir.
b) Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
c) Üye, üyelikten istifa dilekçesinin tarihine kadar geçmiş dönemlerden kalan aidat
borçlarını, istifa dilekçesi tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ödemek zorundadır.
d) İstifa dilekçesi veren üye 10 (on) gün içinde kendi üzerinde olan derneğe ait her türlü
evrak, doküman, yayın, kitap, fotoğraf, alet, cihaz ve parayı teslim eder.
e) Bu teslimat 10 (gün) gün içinde yapılmazsa, 5 (beş) gün içinde teslim edilmesi Yönetim
Kurulu tarafından bir yazıyla istenir.
f) Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen istifa etmiş üye hakkında dernekler kanununda
belirtildiği şekilde işlem yapılır.
Madde 7 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
a) Üyenin, üye olma şartlarını kaybetmiş olması,
b) Derneğin amaçları ve etkinliklerinin gerçekleşmesini engelleyici tutum ve davranışlarda
bulunması,
c) Dernek tüzüğü hükümlerine uymaması ve aykırı hareket etmesi,
d) Üyelik aidatını toplam 18 (on sekiz) ay ödemeyenlerden, kendisine üye başvuru
formunda belirttiği iletişim numarasına kısa mesaj veya eposta adresine bildirilmesi
tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde borcunu ödememesi,


e) Dernek çıkarlarına aykırı hareket etmesi, eden kişi ve kişilerle ortak hareket etmesi,
derneğin amacını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunması,
f) Dernek amaçlarını saptırma ve siyasi bir parti veya oluşumun emellerine hizmet ettirme
amacı gütmesi,
g) Dernek mallarına ve / veya yayınlarına bilerek, isteyerek zarar vermek veya dernek
malını, cihazlarını Yönetim Kurulundan izinsiz olarak dernek dışına çıkarması,
h) Dernek aleyhine karalayıcı, küçültücü sözlü veya yazılı beyanda bulunması veya bu yönde
eylemi görülen kişilerle ortak hareket etmesi,
i) Türk medeni kanunu, dernekler kanunu ve özel kanunlara göre bir derneğe üye olma
hakkını kaybetmesi,
durumlardan birinin tespiti halinde kişi, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Madde 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a) Dernek üyeliğinin sona ermesine Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu konuyu
görüşerek karara bağlar. Bu kararı 15 (on beş) gün içinde ilgili üyeye, kendisinin üye
başvuru formunda belirttiği iletişim numarasına elektronik mesajla veya eposta adresine
tebliğ edilir.
b) Üyelikten çıkan ya da çıkarılan kişiler, dernek üyeliğinin sona ermesinden sonra, dernek
amaçları içinde yer alan konularda yapacakları kişisel çalışmalarda, dernek adını
kullanamazlar ve dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler. Aksi halde
yasal yaptırımlar uygulanır.
c) Üyelikten çıkan ya da çıkarılan kişiler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.


Madde 9 – DERNEK ORGANLARI


Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu


Madde 10 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE
TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, derneğin en üst ve yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur. Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca
belirlenecek gün, yer, saat ve gündemle toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim
Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden
birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Genel kurul;
I. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
II. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden 1/5’inin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı kararı
alınır ve Yönetim Kurulu tarafından çağrısı yapılır. Olağanüstü Genel Kurul kararı
alındıktan sonra toplantı en geç 30 (otuz) gün içinde yapılır.


ÇAĞRI USULÜ
a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler.
b) Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, ilk toplantı tarihinin en az 15 (on beş) gün
öncesinde, ilk toplantının günü, saati, yeri ve gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk
sağlanamazsa ikinci toplantının günü, saati ve yerini, derneğin internet sayfasında ilan
edilmek ve üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ve/veya iletişim numarasına mesaj
gönderilmek ve/veya telefon yoluyla bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulunca toplantıya
çağrılır.
c) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ilk toplantı yapılamazsa, bu durum
Yönetim Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. İkinci toplantı duyuruda belirtilen gün,
saat ve yerde yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60
(altmış) günden fazla olamaz.
d) İlk toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,
bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren
en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz.
TOPLANTI USULÜ
e) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
f) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin
üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği
kişi oy kullanır.
g) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim
Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol
edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.
h) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak
düzenlenir.
i) Açılıştan sonra, Divan kurulu için üyeler tarafından verilen önergeler oylanır, en çok oyu
alan adaylar Divan Heyeti olarak seçilir. Bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar
yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin
sağlanması Divan Başkanına aittir.
j) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin 1/10’u (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen
konuların gündeme alınması zorunludur.
k) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler
Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten
sorumludur.
Madde 11 – GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
a) Genel Kurulda, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri gizli veya Genel Kurul
kararıyla açık oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
b) Gizli oylar, Divan Başkanı veya görevlendireceği üyeler tarafından mühürlenmiş
kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, içi boş bir
kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak
belirlenen oylardır.
c) Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
d) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla
alınabilir.
TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
e) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 76. Maddesi gereğince; bütün üyelerin bir araya
gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte
yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde
karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Madde 12 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve raporların
ayrı ayrı ibrası,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g) Derneğin bir federasyona kurucu üye olarak katılmasına veya kurulmuş bir federasyona
üye olmasına veya üyesi olduğu bir federasyondan ayrılmasının kararlaştırılması ve bu
hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması,
i) Derneğin fesih edilmesi,
j) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
k) Dernek üyelerinin gelecek döneme ilişkin projelerinin, çalışmalarının görüşülmesi ve
tavsiye kararının alınması,
l) Dernek üyeliğinden istifa edip yeniden üyelik başvurusu kabul edilmeyen yada herhangi
bir nedenle dernek ile ilişkisi kesilmiş olan kişilerin üyelik başvuruları ile üyelik ilişkisinin
kesilmesine itirazların görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,
m) Onursal üyelikler ile ilgili önergelerin görüşülmesi,
n) İktisadi idari işletme ve lokal açılması ve kapatılması için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,
o) Üye aidatlarının ve giriş ödentisinin tutarının belirlenmesi,
p) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
görevden alabilir. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı
verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri
görür ve yetkileri kullanır.
Madde 13 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
a) Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
b) Yönetim kurulu, seçimden sonraki 15 (on beş) gün içinde toplanarak başkan, başkan
yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
c) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
d) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek Başkanı veya Başkan Yardımcısının
başkanlığında toplanır. Toplantılarda asıl üyelerin yarısından bir fazlası bulunmalıdır.
Yönetim Kurulu kararı çoğunlukla alınır. Toplantı gününün belirlenmesi kararı Yönetim
Kuruluna aittir.
e) Dileyenin yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurmak kaydı ile Yönetim Kurulundan istifa
ederek görevinden ayrılması mümkündür.
f) Müteakip üç toplantıya özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
g) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde yedek üyelerden göreve en uygun kişinin Yönetim Kurulunca belirlenerek
göreve çağrılması mecburidir.
Madde 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir;
a) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b) Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, Mevzuat ve diğer yasaların belirttiği ödevlerini yerine
getirir ve yetkilerini kullanır. Ayrıca Genel Kurulun almış olduğu kararları yerine
getirmekle mükelleftir. Bundan başka Yönetim Kurulu Derneğin icra organıdır.
c) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve işlemleri bizzat yürütür.
d) Derneğin faaliyet programını saptar. Dernekte oluşturulan atölye, seminer, birim,
çalışma grupları ve projeler ile ilgili çalışmaları yürütür, denetler, aksaklıkları giderir ve
gerekli gördüğünde görev değişikliği yapar. Faaliyetlerle ilgili raporunu düzenler,
toplandığında Genel Kurula sunar.
e) Her görev süresi sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu
ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler, toplandığında Genel Kurula
sunar.
f) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar.
g) Derneğin gelir elde etmesi için çalışmalar yapar ve bütçenin uygulanmasını sağlar.
h) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurula sunar.
i) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.
j) İktisadi işletmelerin kurulması, işletilmesi, hâlihazır çalışan işletmelerin kiraya verilmesi,
işletmeciye devredilmesi, ortaklaşa çalıştırılması, bu işletmeler ile ilgili yer kiralama, satın
alma, personel alma veya çıkarma, müdür atama veya çıkarma, bununla ilgili her türlü
resmi dairelere başvurma, bankalarda hesap açma ve / veya kapatma, para çekme, para
yatırma, mahkemelerde derneği temsil etme ve benzeri iş ve işlemleri yapar.
k) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanarak derneğin işlerini görüşür ve karara bağlar.
l) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.
m) Başkan veya Başkan vekili Yönetim Kurulunu her zaman olağan üstü toplantıya
çağırabilir.
n) Genel Kurul duyurusu yapar ve hazırlık çalışmalarını yürütür.
Madde 15 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç asıl ve üç yedek üye olarak seçilir. Kurul kendi
içinden bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine
yılda en az bir kere toplanır. Geçerli özrü olmadan toplantıya katılmayan Denetim Kurulu
üyesi kuruldan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde
istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
Madde 16 – DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup
tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve
toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya
çağırır. Derneğin iç denetimi Denetim Kurulu tarafından yapılır.
MALİ HÜKÜMLER
Madde 17 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
a) Üye giriş ödentisi.
b) Üye aidatı.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış, yardım ve
vasiyetler.
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
e) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, seminer,
atölye, yarışma, panel ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, belediyeler
ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen projelerden, etkinliklerden,
çalışmalardan, onlarla birlikte yapılan fotoğraf, belgesel ve film çalışmalarından elde
edilen gelirler. Her türlü dernek yayınlarından, fotoğraf ve hatıra eşya satışlarından, kısa
film ve belgesel film çalışmalarından elde edilen gelirler.
g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
h) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülen projelerden, yurt
dışındaki federasyonlar, dernekler, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan
çalışmalardan elde edilen gelirler.
i) Devlet bütçesinden yapılan yardımlar.
j) Dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuatın yasaklamadığı diğer gelirler.
Madde 18- ÜYE AİDAT VE GİRİŞ ÖDENTİSİ
a) Dernek üye aidatı ve giriş ödentisini belirleme yetkisi Genel Kurula aittir.
b) Genel kurul toplantısında katılanların 1/10’u (onda biri) kadar üyenin yazılı önerisi ile
aidatın ve üyeliğe giriş ödentisinin artırılması ve/veya azaltması için teklif verilebilir.
c) Bu teklifte önerilen miktar açıkça TL cinsinden aylık veya yıllık olarak belirtilir.
d) Teklif gündemde yer almasa bile görüşmeye açılarak açık oylama usulüyle Genel Kurul
toplantısına katılanların 2/3’ü (üçte ikisi) ile karara bağlanır.
e) Aidat ve üyelik giriş ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan
miktar geçerliliğini korur.
Madde 19 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Defter tutma esasları; dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık
brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden
hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan
ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere
işlenir. Bu defterin tutulması zorunlu değildir.
f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir. Bu defterin tutulması zorunlu değildir.
DEFTERLERİN TASDİKİ
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlanmadan önce dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene
kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
GELİR TABLOSU DÜZENLENMESİ
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (Dernekler
Yönetmeliğinde belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Madde 20 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil
edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi
kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,
bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan)
“Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile
yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
kabul edilir.
Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra
numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen
ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya
sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin,
belirtilen nitelikte olması zorunludur.
ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğinde
gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek
adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve
toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
YETKİ BELGESİ
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki
süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliğinde yer
alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim
Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir
tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi
biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya
adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine
son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir
hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her
zaman iptal edilebilir.
GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 21 – BEYANNAME VERİLMESİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak,
Dernekler Yönetmeliğinde bulunan takvime göre dernek Başkanı tarafından mahallin
mülki idare amirliğine verilir.
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; genel kurul sonuç bildirimi, taşınmazların
bildirilmesi, yurtdışından yardım alma bildirimi ve yerleşim yeri veya dernek
organlarındaki değişikliklerin bildirilmesi Dernekler Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde
yapılır.
Madde 22 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerekli görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 23 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan yetki alarak borçlanma yapabilir. Yönetim
Kurulu borçlanma kararında, Genel Kurula katılan üye tam sayısının en az 2/3 (üçte iki)
çoğunluğu aranır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi
nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
Madde 24 – TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ, DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ
a) Tüzük değişikliği ve derneğin feshi, Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
b) Genel kurulda tüzük değişikliği ve derneğin feshinin yapılabilmesi için Genel Kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
c) Tüzük değişikliği ve derneğin feshi için gerekli olan karar, toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ü (üçte iki) oyla alınır.
d) Genel Kurulda tüzük değişikliği ve derneğin feshinin oylaması açık olarak yapılır.
Madde 25 – FESİH DURUMUNDA TASFİYE İŞLEMLERİ
Derneğin feshi halinde, derneğin malları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na
kalacaktır.
Madde 26 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 27 – DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin ilk kurucu üyeleri şunlardır:
GÖREVİ ADI SOYADI D.TARİHİ MESLEĞİ ADRESİ
Üye Faruk Ertunç 1942 Mimar İnönü C. Ertunç Ap. İZMİT
Üye İrfan Parça 1955 Laborant Bahariye C. 71/5 İZMİT
Üye Şakir Satır 1954 Grafiker Şirinköy No:5 GÖLCÜK
Üye Erdoğan Özçiçek 1955 Fotoğrafçı Orhan Mh.MedreseS.İZMİT
Üye Nurettin Büyükbaş 1956 Dekoratör İnkılap C. No:62 İZMİT
Üye Fikriye Bayraktar 1949 Öğretmen Rasathane C. 3/B İZMİT
Üye Şaman Sezeralp 1949 Memur Şirinevler SefaAp.3/5 İZMİT
Bu tüzük 27 (yirmi yedi) maddeden ibarettir.